ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
PDF

Socio-economic Status and Hypertension Vathesatogkit-Prin-EducationAndHypertension2.pdf

LIFECARE-EGAT Project & APCSC

Arterial Stiffness and RAMA-EGAT Score CAVI Presentation Tokyo Nov 2010.pdf

hsCRP and Cardiovascular Outcomes Study crp2.pdf

The Study in the Relationship between Intrauterine Nutrition-Birth Weight and Metabolic Syndrome in Young Adults Kittipan_relationship_between_intrauterine_nutrition-birth4.pdf

Familial Cancer Gene in EGAT Study EGAT_Tanyachai_15_dec_2010.pdf

Retrospective Cohort of High risk patients in Thailand Retrospective_cohort.pdf

Medical Conditions and Periodontitis in Thai Adults EGAT_Periodontitis.pdf

Periodontal Pathogens in EGAT Population EGAT_Periodontal_pathogens.pdf

Disease Mechanism of Atherosclerosis : Modulating Effects by Periodontal Infection, Cholesterol and Smoking

CKD Staging and GFR Estimating Equations

Cystatin C in Diagnosis of CKD

Cohort of High Risk Patients in Thailand

Obesity Gene the Ongoing Study EGAT_gene_environment_interaction.pdf

Vitamin D and Cardiometabolic Risk

Obstructive Sleep Apnea in EGAT EGAT_sleep_2010_file.pdf

Disparity in CVD Risk Factors in Thai Population

Effectiveness of Healthy Organization by Participatory Encourgement (HOPE) Project on Reducing Cardiovascular Risk Factors in Employees of the EGAT

Stroke Outcomes in EGAT
EGAT Heart Study

EGAT2015
PDF2013
EGAT2013
PDF2012
EGAT2012
PDF2011
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org