ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
EGAT2015

กำหนดการประชุมเสนอผลงานประจำปีคลัสเตอร์วิจัยด้านโรคหัวใจ หลอดเลือดและเมแทบอลิซึม และกลุ่มเรื่องการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 11 ห้องสุรศักดิ์ 2-3 โรงแรม Eastin Grand Sathorn

เรื่อง

วิทยากร

File Download

Overview Cardiovascular-Metabolic Research Cluster

ศ.นพ ปิยะมิตร ศรีธรา

EGAT NRU April2015.pdf

การติดตามผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมกับ ภาวะการบีบตัวของหัวใจผิดปกติแบบสหสถาบัน

รศ.นพ.ณัฐวุฒิ  วงษ์ประภารัตน์

ICM Registry.pdf

ECG substudy of CORE (A cohort of patients with high risk for cardiovascular events multicenter study)

อ.น.พ.เหมือนเพชร เหมือนแก้ว

ECG substudy.pdf

ภาวะอ้วนลงพุงในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

รศ.พญ.อรินทยา พรหมินธิกุล

CORE  MS Arintaya.pdf

CHA2DS2-VASc Scores Predict Mortality After Hospitalization For Atrial Fibrillation

ผศ.พญ.สิรินทร์ อภิญาสวัสดิ์

Sirin ppt0415.pdf

การศึกษารูปแบบการใช้ยา antithrombotic และระดับ INR ที่เหมาะสมในผู้ป่วยNon-valvular atrial fibrillation ในประเทศไทยแบบสหสถาบัน

ศ.นพ.รุ่งโรจน์  กฤตยพงษ์

Cool AF.pdf

การศึกษาระดับ INR ที่เหมาะสมในผู้ป่วย valvular atrial fibrillation และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมในประเทศไทย

ผศ.พญ.สมนพร สองเมือง

EGAT iValve.pdf

การควบคุมและป้องกันโรคเบาหวานประเภทที่ 2 โดยการต้านการอักเสบของเนื้อเยื่อไขมันด้วย diacerein

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

Diacerein progress.pdf

Community-based Thai Diabetes Prevention Program

ศ.นพ.วิชัย เอกพลากร

Thai DPP.pdf

Arterial Stiffness and cardiac mortality in patients with intermediate Atherosclerotic risk factors

อ.นพ.ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ

CAVI and Cardiac mortality.pdf

การติดตามผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจหรือการเสื่อมของการทำงานของไตแบบสหสถาบัน

รศ.มล.ชาครีย์ กิติยากร

CORE CKD update.pdf

Applying Health Economics to CORE and Warfarin Registry

รศ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

Applying of Health.pdf

VDR gene polymorphism and smoking in the risk of chronic periodontitis

รศ.ทพ.กิตติ ต.รุ่งเรือง

VDR EGAT meeting.pdf

CV Risk in Asia: How to Prioritize

Prof.Mark Woodward

Woodward April 1.pdf

Diabetes and Peripheral Artery Disease in Northern Thailand

ศ.นพ. กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม

DM PAD. pdf

Cognitive Function and Risk factors

อ.พญ สิรินทร ฉันศิริกาญจน

cognitive.pdf

Trabecular Bone Score (TBS) Curve for the Lumbar Spine in Thai females and males

รศ.พญ.ชนิกา ศรีธรา

EGAT TBS.pdf

การศึกษาการใช้ขนาดของเกล็ดเลือดในการพยากรณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

รศ.พ.อ.นครินทร์ ศันสนยุทธ

Prelim result.pdf

Periodontitis and CKD study)

ท.พ.อรรถวุฒิ เลิศพิมลชัย

Perio – CKD EGAT.pdf

Thai Military Cohort

พล.ต.นพ.กอบปัญญา วงศ์วิเศษกิจ

Military Cohort1.pdf

Environmental lead exposure, catalase gene and risk of  Hypertension

ดร.จินตนา ศิริวราศัย

Jintana EGAT study2015.pdf

Cost analysis of patient self testing of INR and anticoagulation clinic in Ramathibodi Hospital

นพ.สุทัศน์ คันติโต

Proposal พ.สุทัศน์.pdf

INR level after 2 initial doses of warfarin to predict the maintenance doses of warfarin

นพ.พนา ตันจรารักษ์

INR level .pdf

Frontal QRST angle as a predictor of malignant ventricular arrhythmia (ANGEL-ICD)

พญ.ศนิศรา จันทรจำนง

Sanisara ANGEL.pdf

Accuracy of 10 year risk for CV events from American & WHO risk calculation

นพ.กฤษฎา วิไลวัฒนากร

Thai ASCVD.pdf

Immediate Alteration of RV Systolic function after RV pacing

นพ.ศาสตรา พิลาอ่อน

Alteration of RV.pdf

Correlation between CAVI & Long-term HTN control status

นพ.ศรัณย์พงศ์ ภิบาลญาติ

Full CAVI.pdf

 
EGAT Heart Study

PDF2013
EGAT2013
PDF2012
EGAT2012
PDF2011
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org