ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
EGAT2012

งานประชุมประจำปี

คลัสเตอร์วิจัยทางโรคหัวใจหลอดเลือด และ เมแทบอลิซึม

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สกว.

14 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม สยามซิตี้ กทม.

สามารถ download เอกสารการประชุม ได้ที่นี่
EGAT Heart Study

EGAT2015
PDF2013
EGAT2013
PDF2012
PDF2011
PDF
EGAT 2011Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org