ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


เอกสาร หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ รุ่น 10 17-19 กย 55

 

บทความ หลักสูตรการอบรมผู้ให้การฟื้นฟูหัวใจ (Cardiac Rehabilitation) รุ่น 10
ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมมรูสุวรรณ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.พระมงกุฎเกล้า

เรื่อง
วิทยากร
File Download
Oriented for Cardiac Rehabilitation: Past,Present & Future
พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคหัวใจ
อ.พญ.สุดารัตน์ สถิตย์ธรรมนิตย์
 
Introduction to patients and CCU monitoring
อ.นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์
Basic ECG & Arrhythmias
อ.นพ.ดำรงค์ สุกิจปัญญาโรจน์
Basic exercise physiology
อ.พญ.สริสสา แรงกล้า
 
Phase I : Cardiac Rehabilitation
อ.พญ.สริสสา แรงกล้า
Exercise prescription in Diabetes Mellilus, Hipertension,Dyslipidemia, Chronic kidney disease
อ.พญ.ปราณิศา   เหลืองรัศมีรุ่ง
ECG monitoring in Cardiac Rehabilitation : Practical point
พ.อ.นพ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง
EKG_and_malignant_ Arrhythmia.pdf
ผลของ cardiac drugs ต่อการออกกำลังกาย
พ.อ.นพ.ภัทราวุธ อินทรกำแหง
Resistance training in Cardiac Rehabilitation
อ.พญ.วิภาวี ลักษณากร
Exercise Phase II
พ.ต.นพ.พศวีร์ ขวัญช่วย
Exercise training in Heart Failure
อ.พญ.ปิยะนุช รักพาณิชย์
Chest physical therapy in Cardiac Rehabilitation; practical
คุณอริสรา มะโนเที่ยง
Chest_in_heart_V7.pdf, Chest_Physical.pdf
การเลิกบุหรี่ และการจัดตั้งคลินิก
อ.นพ.ประสิทธิ์ กี่สุขพันธ์
Nutrition concepts and practical approach for cardiovasculardisease patients
ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์
Rehabilitation for Patients with arrhythmias, pace makers,Automated Defibrillator and Valvular Heart Disease
ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล

 หมายเหตุ บาง ไฟล์ ไม่สามารถ download ได้ เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า 10MB (10000KB)CARES-THAI

Basic Cardiac Rehab 2018
Advanced Cardiac Rehabilitation 2015
Basic Cardiac Rehabilitation 2014
Advanced Cardiac Rehabilitation Program 2013
กายสุข ใจสวย ตัวชี้วัดสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ article
Update Cardiac Prevention Rehabilitation 2014 article
Presentation Slides (ที่ไม่ใช่การอบรมของชมรมฯโดยเฉพาะ)
บทความที่เคยลง CVM พ.ศ. 2555
บทความ ที่เคยลงใน CVM พศ 2554
CVD Prevention Update 2012
Home Based cardiac Rehabilitation 18-19 มิย 2555
การอบรม Cardiac Rehabilitation in Elderly 27-28 มกราคม 2554Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org