ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016

  

 

Heart  Failure Essentials For Cardiology  Fellows 2016

 

Saturday  30 July 2016

Surasak 2-3 Room, Eastin Grand  Sathorn Hotel, Bangkok

 

 

เรื่อง

วิทยากร

File

Diagnosis of Heart  Failure    

นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 Diagnosis of HF.pdf

Management of Acute Decompensated Heart Failure         

นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ  (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

 ADHF Management.pdf

Diuretics Resistance and Cardiorenal Syndrome                  

แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร (โรงพยาบาลศิริราช)

 Diuretic Resistance.pdf

Right Heart Cathetherization and PAC-guided Therapy      

นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 Right Heart Cath.pdf

ECMO

นายแพทย์ธีรภัทร ยิ่งชนม์เจริญ  (โรงพยาบาลรามาธิบดี)

 ECMO for Cardiologist.pdf

LVAD

นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์  (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 VAD.pdf

Heart transplantation

แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร (โรงพยาบาลศิริราช)

 Heart Transplant.pdf

Guideline –directed medical therapy in chronic heart failure & HF clinic                                                                                             

แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์  (โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์)

 Guideline directed medical therapy in heart failure.pdf

EP issues in HF: AF, AICD, CRT                                                  

นายแพทย์ธรณิศ จันทรารัตน์  (โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า)     

 Device in HF.pdf

What I want to tell the beginners : Common pitfalls, tips and tricks in managing heart failure                                                         

นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 Pearls and Pitfalls HF.pdf

 
Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org