ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


2018 HFCT for Fellow Cardio

            

 

Heart Failure Essentials For Cardiology Fellows 2018            

 

Saturday 18 August 2018

 

3rd Floor, Sukhumvit Room, Landmark Hotel, Bangkok 

 
 
Topic
 
Speakers
 
File

 

Management of acute decompensated heart failure and cardiogenic shock

 

 

แพทย์หญิงอรินทยา พรหมินธิกุล

 
Diuretic resistance and cardiorenal syndrome

 

แพทย์หญิงศรีสกุล จิรกาญจนากร

ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป โปรด download จาก
http://bit.ly/2N1CakO

 

Mechanical circulatory support II : LVAD 

 

นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 

Heart transplant : patient selection and transplant emergency

 

แพทย์หญิงศริญญา ภูวนันท์

 

Arrhythmias and CIED in heart failure 

 

นายแพทย์ธรณิศ จันทรารัตน์

 
2018 Thai Heart Failure Guidelines
 

 

นายแพทย์อดิศัย บัวคำศรี

 
Hemodynamic interpretation 

 

 นายแพทย์เอกราช อริยะชัยพาณิชย์

 Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org