ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


50th Annual Scientific Meeting 23-24 March 2018

   

 

   50th Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. the King

23rd-24thMarch 2018, Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World, Bangkok

Topic
Speakers
 
File

1 What a busy clinician should know about statistics

and epidemiology

 นายแพทย์ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ  

หน่วยโรคหัวใจ ภ.อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

 

2 KPI (Key Performance Indicator) in cardiovascular and thoracic patients I

 
 

ผศ.ดร.พวงผกา กรีทอง
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

3 KPIs (Key Performance Indicator) in Cardiovascular and Thoracic PatientsII

ผศ.ดวงกมล วัตราดุล

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

4 Supervision CVT Nursing To be world class

ดร. เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

นายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

5 Clinical supervision to excellence CVT nursing

ดร.กนกพร แจ่มสมบูรณ์

อุปนายกสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย

6 2018 Pharmacology Update & Review onSGLT-2 inhibitors

ภก. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

ผู้ช่วยคณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

7 PK/PD Application of Cardiovascular Drugs for

Transition of Care & Special Situation: Tips for Practice in Elderly

ภก. กฤติน บัณฑิตานุกูล

คณะเภสัชศาสตร์ ภ. เภสัชกรรมปฏิบัติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

8 PK/PD Application of Cardiovascular Drugs for Transition of Care: Tips for Practice

ภญ.จันทร์พร ก้องวัชรพงศ์

ฝ่ายเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

9 The changing landscape of infective endocarditis (IE)in congenital heart disease (CHD)

แพทย์หญิงแรกขวัญ สิทธิวางค์กูล 

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 All congenital heart defects should be repaired for fear

of Fatal Endocarditis

นายแพทย์ปิยะ สมานคติวัฒน์

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

11 Common Non-cardiac Drugs Causing Cardiac Problems

ภญ.วรธิมา สีลวานิช

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 Heart Failure Care: Managing Modern Era of GDMT

ผศ.ดร.ภญ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 Download

2024 RCPT Dyslipidemia Guideline
ICON SIAM
HAT 2020 ANNUAL REPORT
30th Two Days in Cardiology
2019 Thai HT Guideline article
2018 HFCT for Fellow Cardio
2017 HFCT Annual Scientific Meeting 16 June 2017
49th Annual Scientific Meeting 24-25 March 2017
2016 RCPT Dyslipidemia Guideline
26th Two Days in Cardiology 10-12 Dec 2016
การประชุมวิชาการหัวใจสัญจร ครั้งที่ 10 11 พย 2559
Heart Failure Essentials for Cardiology Fellows 30 July 2016
การประชุมวิชาการกลางปี 30 กย 2559Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org