ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Short_Course_2013

เอกสารประกอบการบรรยาย Short Course in Cardiology ครั้งที่ 36 9-10 ตุลาคม 2556 Golden Tulip BKK

เรื่อง

วิทยากรการบรรยาย

File Download

Echocardiogram

แพทย์หญิงเมทินี กิตติโพวานนท์ (ศิริราชพยาบาล)

 Echocardiogram.pdf

Acute Coronary Syndrome (Update Guideline)

นายแพทย์เกรียงไกร เฮงรัศมี (สถาบันโรคทรวงอก)

 Acute Coronary Syndrome.pdf

Cardiovascular Prevention (Update Guideline)

นายแพทย์อภิชาต สุคนธสรรพ์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 Cardiovascular Prevention.pdf

Role of Medications (Drugs and Intervention)

นายแพทย์เกษม รัตนสุมาวงศ์ (ตำรวจ)

 Role of Medications Drugs and Intervention.pdf

How to Assess Stroke and Bleeding Risk

นายแพทย์ธรณิศ จันทรารัตน์ (พระมงกุฎเกล้า)

Stroke and bleeding risk.pdf

Antithrombotic

นายแพทย์สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ (ศิริราชพยาบาล)

 AF_antithrombotic.pdf

Rhythm and Rate Control

แพทย์หญิงสิรินทร์ อภิญสวัสดิ์ (รามาธิบดี)

 Rhythm and rate control.pdf

What is New in Hypothermia Treatment ?

แพทย์หญิงรัชนี แซ่ลี้ (รามาธิบดี)

 Hypothermia.pdf

Hypertension (Update Guideline)
 นายแพทย์พีระ บูรณะกิจเจริญ (ศิริราชพยาบาล)  Hypertension.pdf

 
PDF

7RCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org