ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Thai ACS Guidelines 2020

 

คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ (service plan) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมแพทย์มัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือดแห่งประเทศไทย และสมาคมโรคหลอดเลือดแดงแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันออกแนวเวชปฏิบัติภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 (Thai Acute Coronary Syndromes Guidelines 2020) นี้ขึ้น

            วัตถุประสงค์ของแนวเวชปฏิบัติ ฯ ฉบับนี้ ได้แก่

1. ให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเข้าถึงการบริการได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ลด

    อุบัติการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรของประเทศ

2. ใช้เป็นแนวทางการดูแลรักษาของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป อายุรแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยในระดับ

    ภูมิภาค 
3. ส่งเสริมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในระบบทะเบียนโรคของประเทศ

การเรียบเรียงแนวเวชปฏิบัติฯ ดังกล่าว อาศัยข้อมูลการศึกษาในประเทศ ซึ่งมีอยู่จำกัด จำเป็นต้องอาศัยการศึกษาจากต่างประเทศร่วมด้วย คณะผู้เรียบเรียงเชื่อว่าโรคหลอดเลือดหัวใจในคนไทยอาจแตกต่างกับประเทศตะวันตกอยู่บ้างในเรื่องของอุบัติการณ์ แต่แนวทางการดูแลรักษาไม่แตกต่างกันระหว่างเชื้อชาติ ในปัจจุบันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ทั้งระยะเฉียบพลัน และการรักษาต่อเนื่อง มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่มีศักยภาพในการขยายหลอดเลือดหัวใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการเข้าถึงยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติได้ดีขึ้น การกำหนดยาราคากลางทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงยาใหม่ ๆ ได้

การเรียบเรียงแนวเวชปฏิบัติฯ นี้ แบ่งระดับคำแนะนำตามหลักฐานการศึกษา เป็น ควรปฏิบัติ น่าปฏิบัติ อาจปฏิบัติ และ ห้ามหรือไม่ควรปฏิบัติ” อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานพยาบาลในประเทศไทยมีศักยภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้นการนำแนวเวชปฏิบัติ ฯ ไปใช้ ควรปรับให้เหมาะสมกับความสามารถและข้อจำกัดตามภาวะวิสัยและพฤติการณ์ที่มีอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ  อนึ่ง แนวเวชปฏิบัติ ฯ นี้แม้ว่าจะมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจ ได้รับการดูแลตามมาตรฐานที่เหมาะสมในทุกสิทธิการรักษา และเป็นความคาดหวังของผู้เรียบเรียงซึ่งทำงานโดยอิสระ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทยาและเวชภัณฑ์ แต่ก็เป็นเพียงข้อแนะนำตามหลักฐานทางวิชาการ มิได้เป็นกฎตายตัวที่ต้องถือปฏิบัติในทุกกรณี และอาจไม่ครอบคลุมสถานการณ์บางอย่างที่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้ป่วย แพทย์ควรต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจให้เหมาะสมในแต่ละกรณีตามสภาวะแวดล้อมของระบบบริการสุขภาพด้วย

Download แนวเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 >> Thai ACS Guidelines 2020.pdf

Download แนวเวชปฏิบัติ การดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน พ.ศ. 2563 SLIDE SET >> Thai ACS Guidelines 2020 Slide Set.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org