ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Privacy Notice

 

 

ประกาศสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

 

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 

๑.    คำนิยาม

"สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ" หมายถึง สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงสื่ออื่นที่กระทำในนามสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ เช่น เว็บไซด์ ไลน์แอท เฟสบุค หรืออื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

"ผู้ใช้บริการ" หมายความว่า สมาชิกสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ และบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้ วัตถุประสงค์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ เท่านั้น ทั้งนี้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้ ให้ความยินยอมตามแบบวิธีการของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ โดยจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม ตัวอย่างข้อมูลที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะเก็บรวบรวม เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหลักฐานการศึกษา ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซด์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ เช่น IP address cookies เป็นต้น

 

๓. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ เช่น การลงทะเบียนสมาชิก ฐานข้อมูลสมาชิก การฝึกอบรมและสอบ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ การทำธุรกรรมทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การดำเนินกิจกรรมของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ การติดต่อประสานงาน และ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ โดยจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(๑) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(๒) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

๔. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลอื่นใดโดยปราศจากความยินยอม และจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ เว้นแต่ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล สถาบันฝึกอบรม ราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง แพทยสภา รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

 

๕. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคลากรของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากร มีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยบุคลากรของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ กำหนดไว้ เพื่อให้สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ สามารถปฏิบัติตามโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

๖. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความ

ยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

(๒) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

(๓) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(๔) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

(๕) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(๖) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

(๗) สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ อาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

 

๗. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ จะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

 

๘. ช่องทางการติดต่อสมาคมแพทย์โรคหัวใจ ฯ

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ชั้น ๕​ อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี

ซอย ศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

โทรศัพท์: ๐๒-๗๑๘-๐๐๖๑

Email : thaiheart.w@gmail.com

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ ศรีมหาโชตะ)

นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สมาคมแพทย์โรคหัวใจ.pdfหน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org