ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Board

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๒

 

 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สถาบันโรคทรวงอก.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ สงขลานครินทร์.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ศิริราช.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ วชิรพยาบาล.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ รามาธิบดี.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ราชวิถี.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ พระมงกุฎเกล้า.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ โรงพยาบาลตำรวจ.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มหาราชนครราชสีมา.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ โรงพยาบาลภูมิพล.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ ธรรมศาสตร์.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จุฬาลงกรณ์ ส่วนที่ 1.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ จุฬาลงกรณ์ ส่วนที่ 2.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่ 1.pdf

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนที่ 2.pdf

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org