ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Thai Clinical Trials Registry

www.ClinicalTrials.in.th

การลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิก (Thai Clinical Trials Registry :TCTR)
 
Thai Clinical Trials Registry (TCTR) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ และได้เงินทุนสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน): TCELS และได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ รวมทั้ง server ของฐานข้อมูล มาจากเครือข่ายวิจัยคลินิก    สหสถาบัน/เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (CRCN/MedResNet) และ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์ (MRF) โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การรับรอง TCTR อย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553
 
ทำไมต้องมีการลงทะเบียนงานวิจัยแบบทดลองทางคลินิกมีความสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานวิจัย เนื่องจากมีงานวิจัยบางชิ้นที่ทำขึ้นแล้วแต่ไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ซึ่งอาจเป็นผลงานวิจัยที่เป็นผลลบหรือมีภาวะแทรกซ้อนต่อผู้ป่วย ซึ่งจะมีผลเสียต่อวงการแพทย์ในระยะยาว
2. เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยเพิ่มขึ้น
3. เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสิ้นเปลืองทรัพยากรวิจัยของโลก/ประเทศ
4. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย และ ผู้ป่วย
 
นักวิจัยได้ประโยชน์อะไรจากการลงทะเบียนงานวิจัยในฐานข้อมูล TCTR
1. งานวิจัยทางคลินิกแบบทดลองที่ได้ลงทะเบียนก่อนที่จะศึกษาวิจัยในอาสาสมัครรายแรกมีโอกาสลงตีพิมพ์ในวารสารในกลุ่มของ ICMJE หรือวารสารอื่นที่ใช้ข้อบังคับตาม ICMJE
2. สามารถลงทะเบียนงานวิจัยทางคลินิกทุกประเภท
-      แบบทดลองทางคลินิก (Clinical Trial)
-      แบบสังเกตหรือเชิงบรรยาย Observational/descriptiveได้
3. นักวิจัยสามารถสื่อสารกับระบบทะเบียนได้สะดวกเพื่อให้การลงทะเบียนมีความถูกต้องมากขึ้น
4. การทำวิจัยมีความโปร่งใส เป็นที่เปิดเผยแก่ประชาชน เพิ่มโอกาสความเข้าใจในงานวิจัยและการเข้าเป็นอาสาสมัครในโครงการวิจัยทางการแพทย์
 
ประเทศและกระทรวงสาธารณสุขได้อะไร
1. AEC 2015: กระทรวงสาธารณสุขใช้ TCTR เป็นจุดขาย ด้านความเป็นสากลของงานวิจัยด้านสุขภาพของประเทศและสามารถรองรับความต้องการของประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย
2. รองรับ Benchmark กับนานาชาติ-งานวิจัยทางการแพทย์ในอนาคตของประเทศอนาคตมาตรฐานสากล
- ด้านจริยธรรมการวิจัย Declaration of Helsinki
- มาตรฐานงานวิจัย/มาตรฐานการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ICMJE
3. กระทรวงสาธารณสุขมีระบบรองรับกฏหมายหรือข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข/อย.ของไทยด้านยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ วัคซีนของประเทศที่จะมีในอนาคต
4. ด้านการพัฒนาศักยภาพวิจัยของแพทย์ในระบบกระทรวงสาธารณสุขเป็นแหล่งสืบค้น ติดตามความก้าวหน้างานวิจัยที่จะคงอยู่ตลอด
5. สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลด้านการวิจัยของบุคคลากรในกระทรวงสาธารณสุข

Thai Clinical Trials registry to become a primary registry in the Registry Network in WHO Registry Network

DOWNLOAD เอกสารเพิ่มเติม TCTR Brochure_Ver 1.pdf
TCTR
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org