ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


Thai Heart Association Guidelines

 

 

Guideline จัดทำโดย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย (เรียงตามปี พศ ที่จัดพิมพ์)

1. แนวทางการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและ การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2551 CHF Guideline 2008.pdf


2. แนวทางเวชปฎิบัติสำหรับหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดโคโรนารีย์ผ่านสายสวน
    (Percutaneous Coronary Intervention, PCI)   
PCIGuideline.pdf


3. แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด  
CADGuideline.pdf


4. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย
    เครื่องอิเล็กทรอนิกชนิดฝังในร่างกาย 
DeviceGuideline.pdf
5. แนวทางการฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยโรคหัวใจ พ.ศ.2553 
RehabGuideline.pdf 

6. แนวทางการปฎิบัติมาตรฐานเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้รูมาติกในประเทศไทย  ARFGuideline.pdf 

7. แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน พ.ศ.2553  warfarin_Guideline.pdf 

8. แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF ในประเทศไทย พ.ศ. 2555  Thai_AF_Guideline_2012.pdf

9. แนวทางปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในประเทศไทย พ.ศ. 2556   Thai_PAH_Guideline_2013

10. แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย โรคหัวใจขาดเลือด ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557  Guideline for Ischemic Heart Disease 2104.pdf

11. Comprehensive Heart Failure Management Program 2014 CMU HF Clinic.pdf

12. แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2557  Thai_HF_Guideline_2014.pdf

13  แนวทางเวชปฎิบัติ การใช้ยารักษาภาวะไขมันผิดปกติ เพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด พ.ศ. ๒๕๕๙ [2016 RCPT Dyslipidemia Guideline]

14 HFCT 2019 Heart Failure Guideline [English Version]

15 Thai Hypertension Guideline 2019  2019 Thai HT Guideline.pdf (สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย)

16 แนวทางเวชปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว พ.ศ. 2562  2019 HFCT Heart Failure Guideline Thai Version.pdf

17 แนวเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย ภาวะหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน พ.ศ. 2563 [Thai ACS Guidelines 2020]   Thai ACS Guidelines 2020.pdf     Slide Set > Thai ACS Guidelines 2020 Slide Set.pdf
บทความสาระที่น่าสนใจ

แนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน พศ 2553 article
บทเรียนสอน(หมอหัว)ใจ
แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
Thai Guideline for Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension 2013
Download
แนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ชนิด AF ในประเทศไทยCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org