ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


สรุปการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
ขั้นตอนปฏิบัติการ ABCD ผู้ใหญ่ (8 ปีขึ้นไป) เด็กโต (1-8 ปี) เด็กเล็ก (ไม่เกิน 1 ปี)
A-Airway
 
ดันหน้าผาก ดึงคาง (ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ ใช้วิธียกขากรรไกรล่าง) ดันหน้าผาก ดึงคาง (ยกเว้นกรณีอุบัติเหตุ
ใช้วิธียกขากรรไกรล่าง)
 
ดันหน้าผาก ดึงคาง (ยกเว้นกรณีอุบัติเหต
ุใช้วิธียกขากรรไกรล่าง)
B1-Breathing-เริ่มต้น เป่าปาก 2 ครั้ง
(2 วินาที/ครั้ง)
เป่าปาก 2 ครั้ง
(1-1.5 วินาที/ครั้ง)
เป่าปาก 2 ครั้ง
(1-1.5 วินาที/ครั้ง)
B2-Breathing-ต่อเนื่อง เป่าปาก 10-12 ครั้ง/นาที เป่าปาก 20 ครั้ง/นาที เป่าปาก 20 ครั้ง/นาที
B3-Breathing-ถ้าทางเดินลม
หายใจถูกอุดกั้น
รัดหรือกระแทกหน้าอก รัดหรือกระแทกหน้าอก ตบหลังสลับกับกด
กระแทกหน้าอกด้วย 2 นิ้ว
C1-Circulation จับชีพจร Carotid pulse Carotid pulse Brachial pulse หรือ
Femoral pulse
C2-Circulation จุดกด ครึ่งล่างกระดูกหน้าอก ครึ่งล่างกระดูกหน้าอก หนึ่งนิ้วมือใต้เส้นต่อระหว่างหัวนม
ทั้งสองข้าง
C3-Circulation วิธีกด
 
กดด้วยส้นมือข้างหนึ่ง มืออีกข้างหนึ่งซ้อนทับข้างบน
 
กดด้วยสันมือข้างเดียว
 
กดด้วยนิ้วมือ 2 นิ้ว หรือด้วยหัวแม่มือ 2 ข้าง ขณะสองมือกำรอบอก
C4-Circulation ความลึกของการกด ให้ยุบลง 1-1.5 นิ้ว หรือ
1/3 ของความลึกหน้าอก
ให้ยุบลง 1-1.5 นิ้ว หรือ
1/3 ของความลึกหน้าอก
ให้ยุบลง 0.5-1 นิ้ว
C5-Circulation อัตราเร็วของการกด 100 ครั้ง/นาที 100 ครั้ง/นาที อย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที
(newborn 120 ครั้ง/นาที)
C6-Circulation อัตราส่วนกด:เป่า
 
กด 15 ครั้ง:เป่า 2 ครั้ง (หยุดกดขณะเป่าจนกว่าจะใส่ท่อ
ช่วยหายใจได้)
 
กด 5 ครั้ง:เป่า 1 ครั้ง (หยุดกดขณะเป่าจนกว่าจะใส่ท่อ
ช่วยหายใจได้)
กด 5 ครั้ง:เป่า 1 ครั้ง
newborn กด 3 ครั้ง:เป่า1ครั้ง
D-Defibrillation ใช้เครื่อง AED* ได้ ถ้ามีเครื่องและใช้เป็น ยังไม่แนะนำให้ใช้ AED* ยังไม่แนะนำให้ใช้ AED*


* AED-Automated External Defibrillator เป็นอุปกรณ์ที่ยังไม่มีกฎหมายไทยรับรองให้ผู้ที่ไม่ใช่แพทย์ใช้ได้
ความรู้สำหรับประชาชน

คนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะหัวใจเต้นและมีการหายใจ
สาเหตุที่ทำให้หยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น
คนที่หยุดการหายใจและหัวใจหยุดเต้นไปแล้ว ยังมีโอกาสฟื้นได้
ส่วนที่ 1. การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป
ส่วนที่ 2 ภาคผนวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
เทคนิคการช่วยชีวิตเด็กทารก ในส่วนที่แตกต่างจากผู้ใหญ่
การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินลมหายใจ
การเผยแพร่ความรู่สู่ประชาชน
โรคหัวใจภัยแฝงที่แถมมากับเบาหวาน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org