ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
2Days in Cardiology

 

27th Two Days in Cardiology

Dusit Island resort Chiang Rao

ประชุมวิชาการ  9 , 10 และ 11 ธันวาคม 2560

 


Download 27th Two Days in Cardiology Registration Form หนังสือเชิญประชุมสำหรับขออนุมัติต้นสังกัด>> Registration Form 27th Two Days in cardiology.pdf (สำหรับโปรแกรมประชุมใช้ link ข้างล่างจะ update)

Download 27th Two Days in Cardiology Scientific Program >> Two days in Cardiology 2017 30-10-17.pdf

Scientific Program at a Glance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
news
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org