ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report


2Days in Cardiology

 

29th Two Days in Cardiology

Sheraton HuaHin

ประชุมวิชาการ  5 , 6 และ 7 ธันวาคม 2562

 

 

 

Download 29th Two Days in Cardiology Registration Form หนังสือเชิญประชุมสำหรับขออนุมัติต้นสังกัด และ โปรแกรมวิชาการ>> Two days in Cardiology 2019 FINAL.pdf

29th Two Days in Cardiology Scientific Program >> Two Days in Cardiology App is coming soon !!!

29th Two Days in Cardiology

 

5-7 Dec 2019

Two days in Cardiology 2019 FINAL.pdf 
DOWNLOAD PROGRAM App (coming soon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
news
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0061 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org