ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาคมมัณฑนากรหัวใจฯ
Research by Thai Heart
Thai Heart Cardiology Channel
HAT Annual Report
2Days in Cardiology

 

28th Two Days in Cardiology

Sheraton HuaHin

ประชุมวิชาการ  8 , 9 และ 10 ธันวาคม 2561

 

Download 28th Two Days in Cardiology Registration Form หนังสือเชิญประชุมสำหรับขออนุมัติต้นสังกัด และ โปรแกรมวิชาการ>> 28th Two Days in Cardiology FINAL Program.pdf

28th Two Days in Cardiology Scientific Program >> Two Days in Cardiology App is coming soon !!!

28th Two Days in Cardiology

 

8-10 Dec 2018
DOWNLOAD PROGRAM App

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
news

สานพลังCopyright © 2010 All Rights Reserved.

สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King 5th Floor Royal Golden Jubilee Building, 2 Soonvijai New Petchburi Road , Bangkok 10310 Thailand โทร./ Tel 02-718-0060-5 โทรสาร / Fax 02-718-0065 Email : thaiheart@thaiheart.org